پروژه های بیمارستانی

khatam1
کارفرما: شرکت عمران آذرستان
تناژ: 4000 تن
از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰
barekat
کارفرما: شرکت ساختمانی تابان شهر
تناژ: 15000 تن
از سال ۱۳۹۶ تا 1399
kasra2
کارفرما: شرکت گروه پزشکی و بهداشتی کسری
تناژ: 4000 تن
از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷
tat2
کارفرما: بنیاد خیریه نیکوکاری تات
تناژ: 6000 تن
از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵