پروژه های ساختمانی

melal5
کارفرما: گروه هتلهای ملل
تناژ: 18000 تن (فاز 15-1)
از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹
alborz3
کارفرما: شرکت صنعت ساختمان آسمانه
تناژ: 5000 تن
از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷
hayat4
کارفرما: آقای دکتر ترک نژاد
تناژ: 3500 تن
از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶
pasargad2
کارفرما: شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس- بانک پاسارگاد
تناژ: 4000 تن
از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵
hafez2
کارفرما: آقای فضل الهی
تناژ: 4000 تن
از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۴
anformatik3
کارفرما: شرکت عمران آذرستان – شرکت خدمات انفورماتیک ایران
تناژ: 3500 تن
از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵
koohak
کارفرما: شرکت عمران آذرستان – بانک سپه
تناژ: 5000 تن
از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۴
ghadir3
کارفرما: شرکت عمران آذرستان – بانک صادرات
تناژ: 3500 تن
از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴
khavaremiyaneh1
کارفرما: بانک خاورمیانه
تناژ: 1000 تن
از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۲
pardis2
کارفرما: شرکت عمران آذرستان
تناژ: 7000 تن
از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴
diplomat3
کارفرما: گروه ساختمانی دیپلمات ساسان
تناژ: 2500 تن
از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱