مجتمع مسکونی حافظ

کارفرما: آقای فضل الهی

تناژ: 4000 تن

از سال 1394 تا 1394

محل پروژه: تهران

hafez2
hafez3
اسکلت فلزی مجتمع مسکونی حافظ