اسکلت سالن پرس شاپ 2 شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران به مساحت ۱۲۷۰۰ متر مربع

کارفرما: شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران

تناژ:  3000 تن

محل پروژه: استان قزوین، شهرک صنعتی البرز

VFA06789
VFA06805
VFA06651
اسکلت سالن پرس شاپ ۲ شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران به مساحت ۱۲۷۰۰ متر مربع