سازه سالن های شرقی و غربی و سازه ساختمان خدماتی کروز

کارفرما: شرکت صنایع تولیدی کروز

تناژ:  7000 تن

از سال 1399 تا 1400

محل پروژه: تهران

koruz5
اسکلت فلزی سازه سالن های شرقی و غربی و سازه ساختمان خدماتی شرکت کروز