مخازن طرح آب شیرین کن بندرعباس

کارفرما: شرکت مدیریت تانا انرژی

تعداد: 14 مخزن

از سال 1397 تا 1398

محل پروژه: استان هرمزگان، بندرعباس

makhazen-bandar-abbas2
makhazen-bandar-abbas3
مخازن فیلتر شنی جهت طرح آب شیرین کن بندرعباس