بیمارستان خیریه تات

کارفرما: بنیاد خیریه نیکوکاری تات

تناژ: 6000 تن

از سال 1394 تا 1395

محل پروژه: تهران

tat3
tat1
بیمارستان خیریه تات