تامین مخازن تحت فشار نیروگاه پاسارگاد قشم

کارفرما: شرکت طرح و ساخت بینا – قشم مولد

تعداد مخازن: 4

از سال 1398 تا 1399

محل پروژه: استان هرمزگان، جزیره قشم

gheshm3
gheshm5
تامین مخازن تحت فشار پروژه احداث واحد یوتیلیتی نیروگاه پاسارگاد قشم