بازديد مديرعامل ، رئيس هيئت مديره ومعاونين بانك صنعت و معدن از كارخانه سازور سازه آذرستان در تاريخ ١٤٠٠/٤/٧.